873533-36-9

Glycine,N-[(dimethylamino)sulfonyl]-N-[[3-[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-oxazolyl]methoxy]phenyl]methyl]-, ethyl ester