888494-17-5

Glycine,N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-N-(phenylmethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester