918822-87-4

L-Phenylalanine,N-[[2-[[2-[(phenylmethyl)thio]ethyl]sulfonyl]ethoxy]carbonyl]-,1,1-dimethylethyl ester